MedicoMente modern addictology clinic continues to work on a round-the-clock basis in the quarantine period. If you or somebody from your surrounding need professional help of a narcologist, toxicologist or psychiatrist, contact us at any time of the day. You can be provided with qualified services in full.

 

Quarantine is a stressful situation for people with addictions

 

Restrictions concerning quarantine declared in Ukraine, the transition to remote work, bans on leaving the city and forced self-isolation allow to reduce the risks of the spread of coronavirus. However, these same factors often cause psychological and emotional discomfort, exacerbation of various diseases. For alcohol or drug-addicted people quarantine becomes an impetus for consumption.
Realising that, our team decided to keep the mode of operation unchanged during quarantine. Everyone who is in need of our medical help – the sick and their close people who are forced to be under the “conditions of use” in the same apartment with the addicted person, – are not left alone with their problem.


Our experts keep providing free online consultations via Skype to those who are on compelled self-isolation, and receiving visitors in the clinic who need:

 

 • Immediate detoxification;
 • Physical and psychological recovery;
 • Psychological support.


Timely professional assistance helps prevent complications from use, as well as relapses. Our experts help restore normal physiological health in a short time (detoxification under anesthesia), and also cope with the depression that arose as a result of quarantine. Psychiatrists and psychotherapists help to cope with negative emotions and thoughts and return to a sober life.

 

Service Safety Above All


Keeping the regular work schedule, we have made every effort to ensure that our staff and visitors are protected from possible coronavirus contamination.

 

 • We carry out regular disinfection (several times a day) of all clinic premises using the means recommended by WHO and MOH.
 • Conduction of patient visits, as well as all medical manipulations and procedures are carried out by specialists using personal protective equipment for respiratory organs (masks) and hands (gloves). PPE are replaced and used ones are disposed of after each visitor.
 • Patients of the clinic are provided with shoe covers and masks. All the visitors of the clinic undergo hand disinfection.
 • To exclude queues and expectations, we offer our patients to make an appointment before a visit. The appointment is provided through fulfilling the site form or by phone.


We have always carefully complied with privacy policy, protecting patients from meetings and communication. The operation mode during quarantine keeps to this practice: our customers are completely protected from contact with third parties.

 

Important information: the clinic staff is informed about measures to counter the spread of coronavirus. We act in accordance with the approved algorithm applied to people with suspected COVID-19. They are invited to contact a specialized medical institution for a test and targeted therapy.

 

Other articles

 

Клініка сучасної аддіктології MedicoMente в умовах карантину продовжує працювати в цілодобовому режимі. Якщо вам або вашим близьким потрібна професійна допомога лікарів нарколога, токсиколога і психіатра, звертайтеся в будь-який час доби. Кваліфіковані послуги ви зможете отримати в повному обсязі.

 

Карантин – стресова ситуація для людей з залежностями

 

Обмеження, пов’язані з оголошеним в Україні карантином, перехід на віддалену роботу, заборони на виїзд з міста і вимушена самоізоляція дозволяють знизити ризики поширення коронавірусу. Однак ці ж чинники часто стають причиною психологічного та емоційного дискомфорту, загострення низки захворювань. Для людей, що мають залежність від алкоголю або наркотичних препаратів, карантин стає поштовхом до вживання.
Усвідомлюючи це, наша команда прийняла рішення не змінювати режим роботи під час карантину. Всі, кому потрібна наша допомога – хворі та їх близькі люди, які змушені перебувати в «умовах вживання» в одній квартирі з залежною людиною, не залишаються наодинці зі своєю проблемою.


Наші фахівці продовжують надавати безкоштовні онлайн консультації по скайпу тим, хто знаходиться на вимушеній самоізоляції, і ведуть прийом відвідувачів в клініці для тих, хто цього потребує:

 

 • негайної детоксикації;
 • фізичного і психічного відновлення;
 • психотерапевтичної підтримки.

 

Своєчасна професійна допомога дозволяє попередити ускладнення від вживання, а також рецидиви. Наші фахівці допоможуть відновити нормальне фізіологічне самопочуття в короткі терміни (детоксикація під наркозом), а також допоможуть впоратися з депресією, яка виникла в результаті карантину. Психіатри і психотерапевти допоможуть впоратися з негативними емоціями і думками, повернутися до тверезого життя.

 

Безпека послуг понад усе

 

Зберігаючи колишній графік роботи, ми доклали максимум зусиль, щоб наш персонал і відвідувачі були захищені від можливого зараження коронавірусом.

 

 • Ми проводимо регулярну (кілька разів на день) дезінфекцію всіх приміщень клініки рекомендованими ВООЗ і МООЗ засобами.
 • Прийом, а також всі медичні маніпуляції, процедури проводяться фахівцями, які використовують засоби індивідуального захисту органів дихання (маски) і рук (рукавички). Після кожного відвідувача ЗІЗ замінюються, а використані – утилізуються.
 • Пацієнтам клініки видаються бахіли, маски. Всі відвідувачі клініки проходять процедуру дезінфекції рук.
 • Щоб виключити черги і очікування, ми пропонуємо нашим пацієнтам перед візитом записатися на прийом. Запис здійснюється через форму сайту або по телефону.

 

Ми і раніше ретельно дотримувалися умови конфіденційності, захищаючи пацієнтів від зустрічей і спілкування. Режим роботи під час карантину продовжує цю практику: наші клієнти повністю захищені від контактів з третіми особами.

 

Важливо: персонал клініки проінформований про заходи протидії поширенню коронавірусу. Ми діємо відповідно до затвердженого алгоритму, що застосовується до людей з підозрою на COVID-19. Їм пропонується звернутися в спеціалізований медичний заклад для проходження тесту і спрямованої терапії.

 

Інші статті

 

Клиника современной аддиктологии МедикоМенте в условиях карантина продолжает работать в круглосуточном режиме. Если вам или вашим близким нужна профессиональная помощь врачей нарколога, токсиколога и психиатра, обращайтесь в любое время суток. Квалифицированные услуги вы сможете получить в полном объеме.

 

Карантин – стрессовая ситуация для людей с зависимостями

 

Ограничения, связанные с объявленным в Украине карантином, переход на удаленную работу, запреты на выезд из города и вынужденная самоизоляция позволяют снизить риски распространения коронавируса. Однако эти же факторы часто становятся причиной психологического и эмоционального дискомфорта, обострения ряда заболеваний. Для людей, имеющих зависимость от алкоголя или наркотических препаратов, карантин становится толчком к употреблению.

Осознавая это, наша команда приняла решение не менять режим работы во время карантина. Все, кому нужна наша помощь – больные и их близкие люди, которые вынуждены находиться в «условиях употребления» в одной квартире с зависимым человеком, не остаются наедине со своей проблемой.

 


Наши специалисты продолжают оказывать бесплатные онлайн консультации по скайпу тем, кто находится на вынужденной самоизоляции, и ведут прием посетителей в клинике для тех, кто нуждается:

 

 • в незамедлительной детоксикации;
 • в физическом и психическом восстановлении;
 • в психотерапевтической поддержке.

 

Своевременная профессиональная помощь позволяет предупредить осложнения от употребления, а также рецидивы. Наши специалисты помогут восстановить нормальное физиологические самочувствие в короткие сроки (детоксикация под наркозом), а также помогут справиться с депрессией, которая возникла в результате карантина. Психиатры и психотерапевты помогут справиться с негативными эмоциями и мыслями, вернуться к трезвой жизни.

 

Безопасность услуг превыше всего

 

Сохраняя прежний график работы, мы приложили максимум усилий, чтобы наш персонал и посетители были защищены от возможного заражения коронавирусом.

 

 • Мы проводим регулярную (несколько раз в день) дезинфекцию всех помещений клиники рекомендованными ВОЗ и МООЗ средствами.
 • Прием, а также все медицинские манипуляции, процедуры проводятся специалистами, использующими средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и рук (перчатки). После каждого посетителя СИЗ заменяются, а использованные – утилизируются.
 • Пациентам клиники выдаются бахилы, маски. Все посетители клиники проходят процедуру дезинфекции рук.
 • Чтобы исключить очереди и ожидания, мы предлагаем нашим пациентам перед визитом записаться на прием. Запись осуществляется через форму сайта или по телефону.

 

Мы и раньше тщательно соблюдали условия конфиденциальности, ограждая пациентов встреч и общения. Режим работы во время карантина продолжает эту практику: наши клиенты полностью защищены от контактов с третьими лицами.

 

Важно: персонал клиники проинформирован о мерах противодействия распространению коронавируса. Мы действуем в соответствии с утвержденным алгоритмом, применяемым к людям с подозрением на COVID-19. Им предлагается обратиться в специализированное медицинское учреждение для прохождения теста и направленной терапии.

 

Другие статьи

 

Die MedicoMente Klinik der modernen Addiktologie arbeitet in der Quarantäne weiterhin rund um die Uhr. Falls Sie oder jemand aus Ihrer Umgebung professionelle Hilfe von einem Narkologen, Toxikologen oder Psychiater benötigen, kontaktieren Sie uns zu jeder Zeit. Unsere qualifizierten Dienstleistungen werden Ihnen vollständig zur Verfügung gestellt.

 

Quarantäne ist eine stressige Situation für Menschen mit Suchtproblemen

 

Einschränkungen bezüglich der in der Ukraine erklärten Quarantäne, dem Wandel zur Fernarbeit, Verbote für Verlassen der Stadt und die erzwungene Selbstisolierung verringern die Risiken der Ausbreitung von dem Coronavirus. Dieselben Faktoren verursachen jedoch häufig psychische und emotionale Beschwerden und eine Verschlimmerung verschiedener Krankheiten.

Diesbezüglich hat unser Team beschlossen, die Arbeitsweise während der Quarantäne unverändert zu lassen. Jeder Mensch, der unsere medizinische Hilfe benötigt – die Kranken und die, die ihnen am nächsten stehen und gezwungen sind, sich unter den “Nutzungsbedingungen” in derselben Wohnung mit der süchtigen Person zu befinden, – sind mit ihrem Problem nicht allein gelassen.

 


Unsere Experten bieten weiterhin kostenlose Online-Konsultationen über Skype für diejenigen an, die sich selbst isolieren müssen, und empfangen Besucher in der Klinik für diejenigen, die benötigen:

 

 • Sofortige Entgiftung;
 • Physische und psychologische Wiederherstellung;
 • Psychologische Unterstützung.

 

Rechtzeitige professionelle Unterstützung hilft, Komplikationen sowie Rückfälle zu vermeiden. Unsere Experten helfen bei der Wiederherstellung der normalen physiologischen Gesundheit in kurzer Zeit (Entgiftung unter Narkose) und bewältigen auch Depression, die wegen der Quarantäne entstanden ist. Psychiater und Psychotherapeuten helfen, mit negativen Emotionen und Gedanken umzugehen und zu einem nüchternen Leben zurückzukehren.

 

Service-Sicherheit vor allem

 

Durch die Einhaltung des vorherigen Arbeitsplans haben wir alle Anstrengungen unternommen, damit unsere Mitarbeiter und Besucher vor einer möglichen Coronavirus-Infektion geschützt sind.

 

 • Wir führen regelmäßige (mehrmals täglich) Desinfektion aller Klinikräume mit den von WHO und MOH empfohlenen Mitteln durch.
 • Arztbesuch sowie alle medizinischen Manipulationen und Verfahren werden von den persönliche Schutzausrüstung für Atmungsorgane (Masken) und Hände (Handschuhe) verwendenden Spezialisten durchgeführt.
 • Die Klinikpatienten erhalten Überschuhe und Masken. Alle Besucher der Klinik werden einer Händedesinfektion unterzogen.
 • Um Warteschlangen und Erwartungen auszuschließen, bieten wir unseren Patienten an, vor einem Besuch einen Termin zu vereinbaren. Der Termin erfolgt über das Website-Formular oder telefonisch.

 

Wir halten stets die Datenschutzrichtlinien sorgfältig ein und schützen die Patienten vor Treffen und Kommunikation. Die Betriebsweise während der Quarantäne hält sich an dieses Prinzip: Unsere Kunden sind vollständig vor dem Kontakt mit Außenstehenden geschützt.

 

Wichtige Information: Das Klinikpersonal wird über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus informiert. Wir handeln nach den genehmigten Algorithmus, der bei Personen mit Verdacht auf COVID-19 angewendet wird. Sie werden gebeten, sich für einen Test und eine gezielte Therapie an eine spezialisierte medizinische Institution zu wenden.

Andere Artikel

 

La clinique de l`addictologie moderne MedicoMente en quarantaine continue de fonctionner 24h / 24. Si vous avez besoin, vou ou vos proches, de l’aide professionnelle des médecins tels que narcologue, toxicologue ou psychiatre, n`hésitea pas à nous contacter à tout moment de la journée. Vous pouvez recevoir la totalité des services qualifiés.

 

Quarantaine – situation stressante pour les personnes dépendantes

 

Les restrictions liées à la quarantaine déclarées en Ukraine, la transition vers le télétravail, l’interdiction de quitter la ville et l’auto-isolement forcé peuvent réduire les risques de propagation du coronavirus. Cependant, ces mêmes facteurs provoquent souvent une gêne psychologique et émotionnelle, exacerbant un certain nombre de maladies. Pour les personnes dépendantes à l’alcool ou aux stupéfiant la quarantaine devient un élan pour la consommation.

 

Consciente de ces facteurs, notre équipe a décidé de ne pas modifier le régime du travail pendant la quarantaine. Tous ceux qui ont besoin de notre aide – les malades et leurs proches contraints d’être dans des « conditions de consommation » dans le même appartement qu’une personne dépendante, ne restent pas seuls face à leur problème.

 


Nos experts continuent de fournir des consultations en ligne gratuites sur Skype à ceux qui sont dans les conditions de l’auto-isolement forcé, et reçoivent des visiteurs à la clinique pour ceux qui ont besoin de:

 

 • la désintoxication immédiate;
 • la récupération physique et mentale;
 • l`accompagnement psychothérapeutique.

 

Une aide professionnelle opportune permet de prévenir les complications liées à la consommation des stupédiants ainsi que les rechutes. Nos experts aideront à rétablir une santé physiologique normale en peu de temps (désintoxication sous anesthésie) et aideront également à faire face à la dépression résultant de la quarantaine. Les psychiatres et les psychothérapeutes aideront à faire face aux émotions et aux pensées négatives, à retrouver une vie sobre.

 

La sécurité du service avant tout

 

En respectant l’horaire de travail d`autrefois, nous avons fait tout notre possible pour nous assurer que notre personnel et nos visiteurs étaient protégés contre une éventuelle infection par le coronavirus.

 

 • Nous procédons à une désinfection régulière (plusieurs fois par jour) de tous les locaux de la clinique avec les moyens recommandés par l’OMS et le Ministère de la Santé.
 • La réception, ainsi que toutes les manipulations médicales, les procédures sont effectuées par des spécialistes utilisant des équipements de protection individuelle pour les organes respiratoires (masques) et les mains (gants). Après chaque visiteur, les EPI sont remplacés et ceux usagés sont éliminés.
 • Les patients de la clinique reçoivent des couvre-chaussures et des masques. Tous les visiteurs de la clinique passent la procédure de la désinfection des mains.
 • Pour exclure les queues et les files d’attente, nous proposons à nos patients de prendre rendez-vous avant une visite. L’enregistrement se fait via le formulaire du site ou par téléphone.

 

Nous avons toujours observé soigneusement les conditions de confidentialité, protégeant les patients des rencontres et de la communication. Le mode de fonctionnement en quarantaine poursuit cette pratique: nos clients sont totalement protégés des contacts avec des tiers.

 

Important: le personnel de la clinique est informé des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus. Nous agissons conformément à l’algorithme approuvé appliqué aux personnes suspectées de COVID-19. Ils sont invités à contacter un établissement médical spécialisé pour un test et une thérapie ciblée.

 

Autres articles

 

La clinica della moderna addictologia MedicoMente in condizioni di quarantena continua a lavorare 24 ore su 24. Se lei o suoi cari avete bisogno dell’aiuto professionale di un narcologo, tossicologo o psichiatra, contattateci in qualsiasi momento della giornata. Potete ricevere i servizi qualificati per intero.

 

Quarantena: situazione stressante per le persone con le dipendenze

 

Le restrizioni relative alla quarantena dichiarata in Ucraina, il passaggio a smart working, il divieto di lasciare la città e l’isolamento forzato possono ridurre i rischi della diffusione del coronavirus. Tuttavia, questi stessi fattori spesso causano disagio psicologico ed emotivo, esacerbazione di una serie di malattie. Per le persone che sono dipendenti da alcol o droghe, la quarantena diventa un impulso per l’abuso.

 

Rendendosi conto di ciò, il nostro team ha deciso di non modificare la modalità di lavoro durante la quarantena. Chiunque abbia bisogno del nostro aiuto – i malati e le persone vicine che sono costrette a trovarsi in “condizioni d’abuso” nello stesso appartamento con la persona con la dipendenza, non rimangono soli con il loro problema.

 

I nostri esperti continuano a fornire le consulenze online gratis su Skype a quelli che si trovano in auto-isolamento forzato e visitano i visitatori nella clinica per chi ha bisogno di:

 

 • disintossicazione immediata;
 • recupero fisico e mentale;
 • supporto psicoterapico.

 

L’aiuto professionale tempestivo aiuta a prevenire le complicanze dall’abuso e dalle ricadute. I nostri esperti aiuteranno a ripristinare la normale salute fisiologica in breve tempo (disintossicazione in anestesia) e aiuteranno anche a far fronte alla depressione derivante dalla quarantena. Psichiatri e psicoterapeuti aiuteranno a far fronte alle emozioni e ai pensieri negativi, per tornare a una vita sobria.

 

Sicurezza di servizio soprattutto

 

Mantenendo il programma di lavoro precedente, abbiamo fatto ogni sforzo per garantire che il nostro personale e i visitatori fossero protetti da possibili infezioni da coronavirus.

 

 • Effettuiamo la disinfezione regolare (più volte al giorno) di tutti i locali della clinica con i mezzi raccomandati dall’OMS e dal Ministero della salute.
 • Le visite, così come tutte le manipolazioni mediche, le procedure vengono eseguite da specialisti che utilizzano dispositivi di protezione individuale per gli organi respiratori (maschere) e le mani (guanti). Dopo ogni visitatore, i DPI vengono sostituiti e quelli usati vengono eliminati.
 • I pazienti della clinica ricevono copriscarpe, maschere. Tutti i visitatori della clinica vengono sottoposti a disinfezione delle mani.
 • Per escludere le code e le aspettative, offriamo ai nostri pazienti possibilità di fissare un appuntamento prima della visita. La registrazione viene effettuata tramite il modulo del sito o per telefono.

 

In precedenza abbiamo osservato attentamente le condizioni di riservatezza, proteggendo i pazienti da riunioni e comunicazioni. La modalità di lavoro durante la quarantena continua questa pratica: i nostri clienti sono completamente protetti dai contatti con le terze parti.

 

Importante: il personale della clinica viene informato delle misure per contrastare la diffusione del coronavirus. Agiamo in conformità con l’algoritmo approvato applicato alle persone con sospetto a COVID-19. Sono invitati a contattare l’istituto medico specializzato per fare il test e una terapia mirata.

 

Altri articoli